PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ HORNÝ VADIČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. V prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.

  1. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná oboma rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle), ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a kópiu rodného listu. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – podľa miesta trvalého bydliska a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024, taktiež aj deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení PPV).
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak má dieťa osvojené základné sebaobslužné návyky a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných možností školy.
  4. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami MŠ. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
  5. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2024 DOSIAHNE 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ.

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Horný Vadičov 515 na školský rok 2024/2025 sa bude konať: 

14.05.2024-15.05.2024

v čase od 10.30 do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:                                                   

  • osobne, vo vyššie uvedenom termíne v riaditeľni MŠ,                                                      
  • poštou na adresu školy Materská škola Horný Vadičov 515, 023 45 Horný Vadičov,
  • e-mailom (mshvadicov@gmail.com),
  • prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky.

Tlačivá si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť na webovom sídle školy (viď. príloha Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ) alebo vyzdvihnúť priamo v MŠ.

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.

Zákonní zástupcovia budú informovaní o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30.06.2024.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 041/4229253, e-mail: mshvadicov@gmail.com, prípadne osobne v Materskej škole Horný Vadičov.

Kategórie: Dokumenty