PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ HORNÝ VADIČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. V prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  1. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná oboma rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle), ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní) a kópiu rodného listu. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – podľa miesta trvalého bydliska a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023, taktiež aj deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení PPV). To isté platí aj pre dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca predloží vyjadrenie od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie od všeobecného lekára na predčasné plnenie PPV.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak má dieťa osvojené základné sebaobslužné návyky a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných možností školy (dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt).
  4. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami MŠ. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
  5. Taktiež je potrebné predložiť vypísané tlačivá (viď. príloha Dokumenty prijatia dieťaťa do MŠ).
  6. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2023 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ.

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Horný Vadičov 515 v školskom roku 2023/2024 sa bude konať: 

09.05.2023-12.05.2023 v čase od 10.30 do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:                                                   

  • osobne, vo vyššie uvedenom termíne v riaditeľni MŠ,                                                            
  • poštou na adresu školy Materská škola Horný Vadičov 515, 023 45 Horný Vadičov,
  • e-mailom (mshvadicov@gmail.com),
  • prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky.

Tlačivá si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť na webovom sídle školy (viď. príloha Dokumenty prijatia dieťaťa do MŠ) alebo vyzdvihnúť priamo v MŠ.

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.

Zákonní zástupcovia budú informovaní o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30.06.2023.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 041/4229253, e-mail: mshvadicov@gmail.com, prípadne osobne v Materskej škole Horný Vadičov.

Kategórie: Dokumenty