Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/src/Modules/Licenser.php) is not within the allowed path(s): (/disk_1/www/sk/msvadicov:/tmp:/tmp_www) in /disk_1/www/sk/msvadicov/www/wp-content/themes/hestia/vendor/codeinwp/themeisle-sdk/load.php on line 27
Prijímanie detí do MŠ Horný Vadičov na školský rok 2021/2022 – Materská škola Horný Vadičov

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade §59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z.

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5.ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti- prihlášky.                                                                                          

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára a absolvovaní povinného očkovania.

Ak ide o dieťa so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:                                                   

  • osobne                                                                                                                     
  • poštou na adresu školy Materská škola Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov 515   

Úplná žiadosť obsahuje: 

  • správne vyplnenie žiadosti
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – spôsobilosť navštevovať MŠ ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní
  • kópiu rodného listu dieťaťa                                                                                    

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta.2021
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku
  • Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných možností školy. (Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.)
  • Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
  • Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a kópiu rodného listu.

Termín podávania žiadostí: od 03. mája do 14. mája 2021

Čas podávania žiadostí: od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Zákonní zástupcovia budú informovaní o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  najneskôr do 15.06.2021

Dokumenty k prijatiu dieťaťa do MŠ:

Kategórie: Oznamy